روشهای شناسایی غشاء

روشهای شناسایی غشاء

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ غشاء، ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
ﻫﺮ ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﻮی ﺗﺮی در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و محصول ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

روش های تمیز کردن غشا

روش های تمیز کردن غشا

اگر گرفتگی مانند تشکیل ژل از نوع برگشت پذیر باشد، آبکشی با حلال خالص و تمیز این مشکل را حل می کند.
اگر گرفتگی از نوع برگشت ناپذیر باشد، محلولهای شستشوی دیگری مورد نیاز است مانند قلیا یا محلولهای اسیدی در دماهای نسبتا بالا.

بازدارنده های رسوب در آب شیرین کن ها

بازدارنده های رسوب در آب شیرین کن ها

بدون روش های جلوگیری از رسوب، ممبرین های اسمز معکوس (RO) و میزان دبی عبوری از بین المان های ممبرین در نتیجه رسوب بخشی از نمک های محلول دچار گرفتگی خواهند شد.
تعدادی از نمونه های رایج این رسوب ها عبارتند از :
کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم، و سولفات استرانسیم.

توضیحی مختصر درباره فرآیندهای غشایی

توضیحی مختصر درباره فرآیندهای غشایی

در فرآیندهای غشایی می توان از نیروهای محرکه گوناگونی برای عمل جداسازی بهره گرفت. پدیده انتقال جرم در یک غشاء توسط پدیده های محلول- نفوذ ، جابجایی و دافعه یونی که ناشی از اختلاف در پتانسیل شیمیایی، اختلاف در غلظت، اختلاف در فشار و اختلاف در پتانسیل الکتریکی است، انجام می گیرد.