رنگ سنجی – اسپکتوفتومتری

رنگ سنجی – اسپکتوفتومتری

اسپکتروفتومتر یا طیف سنج مرئی و ماوراء بنفش و یا دستگاه pectrometer Vis-UV که گاهی یو وی هم نامیده می شود، دستگاهی برای اندازه گیری مقدار یک ماده بر اساس میزان جذب الکترومغناطیسی آن ماده می باشد.

دستورالعمل فاضلاب آلوده به ویروس کرونا

دستورالعمل فاضلاب آلوده به ویروس کرونا

وجود ویروس کرونا در فاضلاب شهری ( همراه مدفوع ) و فاضلاب مراکز بهداشتی درمانی ( از طریق شستشو و نطافت محیط بیمارستان و فاضلاب سرویس های بهداشتی) در مناطقی که با اپیدمی این ویروس مواجه هستند، قطعی است.

آب، فاضلاب و پسماند ویروس کرونا  COVID-19

آب، فاضلاب و پسماند ویروس کرونا COVID-19

پاتوژن مسئول COVID-19 ، کروناویروس از خانواده کروناویروس ها می باشد. در پاسخ به انتشار رو به رشد کرونا، سازمان بهداشت جهانی رهنمودهای فنی مختلفی را در خصوص موضوعات خاص منتشر نموده است که شامل پیشگیری و کنترل عفونت می باشد.

روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

روش تصفیه بیولوژیکی چنانچه بنحو صحیح بهره برداری شود یک طریقه نسبتاً آسان و همچنین ارزان قیمت برای آلودگی زدایی از فاضلابهای بسیاری از صنایع محسوب می شود، البته باید گفت در بسیاری از موارد نیز نمی تواند بعنوان تنها روش تصفیه مطرح باشد.

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

در سالهاي آغازین قرن بیستم، روش تصفیه بیولوژیکی ابداع شد و امروزه اساس موضوع تصفیه در سرتاسر جهان را شکل داده است. این روش، روش ساده اي است که توسط باکتريها و در غلظتهاي بالاي آنها در تانکها رخ میدهد. این باکتريها، به همراه برخی پروتوزوآها و سایر میکروبها مجموعاً لجن فعال را تشکیل میدهند

واحدهای گندزدایی فاضلاب

واحدهای گندزدایی فاضلاب

گندزدایی فاضلاب (waste water disinfection) مهم ترین مرحله از فرآیند غیر فعال سازی میکروارگانیسم های بیماری زا یا همان پاتوژن ها می باشد و به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک و همچنین بیماری های ناشی از آن، لازم است که پس از فرآیند تصفیه فاضلاب انجام شود.

واحد آشغالگیر فاضلاب

واحد آشغالگیر فاضلاب

در تصفیه فاضلاب یکی از مراحل عملیات تصفیه، تصفیه فیزیکی می باشد. آشغالگیری نیز یکی از روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب می باشد. از آشغالگیر فاضلاب برای جداسازی مواد جامد و معلق استفاده می شود.