روشهای شناسایی غشاء

روشهای شناسایی غشاء

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ غشاء، ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
ﻫﺮ ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﻮی ﺗﺮی در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و محصول ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

روش های تمیز کردن غشا

روش های تمیز کردن غشا

اگر گرفتگی مانند تشکیل ژل از نوع برگشت پذیر باشد، آبکشی با حلال خالص و تمیز این مشکل را حل می کند.
اگر گرفتگی از نوع برگشت ناپذیر باشد، محلولهای شستشوی دیگری مورد نیاز است مانند قلیا یا محلولهای اسیدی در دماهای نسبتا بالا.

روشهای حذف فلزات سنگین در فاضلاب

روشهای حذف فلزات سنگین در فاضلاب

روشهای مرسوم حذف فلز سنگین ، ترسیب به شکل هیدروکسید یا سولفید ، ترسیب کربناتی و تبادل یونی می باشد.
ترکیبات مختلف کادمیوم از حلالیت پائینی برخوردار بوده به نحوی که رسوبات بسیار پایداری حتی در حدوده PH قلیایی تشکیل میدهند.

تصفیه شیمیایی فاضلاب صنعتی

تصفیه شیمیایی فاضلاب صنعتی

روش هایی که در آنها تغییرات حاصله توسط واکنش های شیمیایی و یا در حین انجام این واکنشها صورت پذیرد، بعنوان واحدهای شیمیایی تصفیه فاضلاب شناخته می شوند.
طی فرآیندهای تصفیه شیمیایی از خواص آلاینده جهت تسهیل رفع آلاینده ها و یا تجزیه و تخریب آنها استفاده میشود .
هدف اصلی کاهش و یا تنظیم غلظت مواد محلول آب است .

بازدارنده های رسوب در آب شیرین کن ها

بازدارنده های رسوب در آب شیرین کن ها

بدون روش های جلوگیری از رسوب، ممبرین های اسمز معکوس (RO) و میزان دبی عبوری از بین المان های ممبرین در نتیجه رسوب بخشی از نمک های محلول دچار گرفتگی خواهند شد.
تعدادی از نمونه های رایج این رسوب ها عبارتند از :
کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم، و سولفات استرانسیم.

گندزدایی با کلر

گندزدایی با کلر

متداولترین روش گندزدایی فاضلاب استفاده از کلر میباشد.
معمولاً کلر زنی تا رسیدن به نقطه شکست انجام میشود .
برای رسیدن به این هدف معمولاً آنقدر کلر به فاضلاب اضافه مینمایند تا پس از ده دقیقه تماس حدود 0.3 میلی گرم در لیتر در پساب باقی بماند .

توضیحی مختصر درباره فرآیندهای غشایی

توضیحی مختصر درباره فرآیندهای غشایی

در فرآیندهای غشایی می توان از نیروهای محرکه گوناگونی برای عمل جداسازی بهره گرفت. پدیده انتقال جرم در یک غشاء توسط پدیده های محلول- نفوذ ، جابجایی و دافعه یونی که ناشی از اختلاف در پتانسیل شیمیایی، اختلاف در غلظت، اختلاف در فشار و اختلاف در پتانسیل الکتریکی است، انجام می گیرد.

تصفیه فاضلاب با روش الکتروکواگولاسیون

تصفیه فاضلاب با روش الکتروکواگولاسیون

از بین روش های تصفیه الکتروشیمیایی، روش الکتروکواگولاسیون می تواند طیف گسترده ای از آلاینده های مختلف از قبیل؛ فلزات سنگین و آنیون های مختلف و قطرات روغنی معلق و ترکیبات آلی را حذف نماید. الکتروکواگولاسیون یا انعقاد الکتریکی عبـارت اسـت از تولیـد مواد منعقدکننده در محل با استفاده از تجزیه الکتریکی الکترودهای آلومینیوم یا آهن و تولید یون های فلزی در آند و گاز هیـدروژن در کاتد.