دستورالعمل فاضلاب آلوده به ویروس کرونا

دستورالعمل فاضلاب آلوده به ویروس کرونا

وجود ویروس کرونا در فاضلاب شهری ( همراه مدفوع ) و فاضلاب مراکز بهداشتی درمانی ( از طریق شستشو و نطافت محیط بیمارستان و فاضلاب سرویس های بهداشتی) در مناطقی که با اپیدمی این ویروس مواجه هستند، قطعی است.

آب، فاضلاب و پسماند ویروس کرونا  COVID-19

آب، فاضلاب و پسماند ویروس کرونا COVID-19

پاتوژن مسئول COVID-19 ، کروناویروس از خانواده کروناویروس ها می باشد. در پاسخ به انتشار رو به رشد کرونا، سازمان بهداشت جهانی رهنمودهای فنی مختلفی را در خصوص موضوعات خاص منتشر نموده است که شامل پیشگیری و کنترل عفونت می باشد.

روشهای امحاء پسماندهای شیمیائی ویژه و خطرناک

روشهای امحاء پسماندهای شیمیائی ویژه و خطرناک

پسماندهای شیمیائی خطرناک می توانند بطور گسترده و در مقادیر مختلف از مقادیر در حد میلی گرم تا چندین تن از منابع مختلفی همچون صنایع و فرآیندهای صنعتی، آزمایشگاههای مدارس و دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و حتی مراکز توزیع و عرضه آنها تولید شوند. با توجه به حجم، نوع، ماهیت و ساختار شیمیائی و فیزیکی پسماند خطرناک، روشهای امحاء آنها می تواند متفاوت باشد.

طبقه بندی و کدبندی پسماندهای شیمیائی

طبقه بندی و کدبندی پسماندهای شیمیائی

در گام نخست مدیریت پسماند، وظیفه تولید کننده پسماند شیمیائی است که مشخص نماید که پسماند تولیدی اش متعلق به کدام گروه می باشد. برای طبقه بندی و کدبندی پسماندهای شیمیائی، می باشد.
با اقتباس از این شیوه پسماندهای شیمیائی به EPA رایجترین روش براساس شیوه پیشنهادی دو گروه پسماندهای خطرناک 1 و پسماند بی خطر 0 یا پسماند با خطر ناشناخته طبقه بندی می شوند.