رمایه گذاری در پروژه های آب و فاضلاب

شرکت شایسته کار راد کاسپین با توجه به ارتباطات بین المللی و دارا بودن سرمایه گذارانی از کشور های اروپایی و آسیایی آمادگی هرگونه سرمایه گذاری در پروژه های اب و فاضلاب و آب شیرین کن را دارا میباشد .

انواع قرارداد سرمایه گذاری :

قرارداد های ساخت و نگهداری

انواع قرارداد های سرمایه گذاری در قرارداد های ساخت و نگهداری

  • ساخت، بهره‌برداری و انتقال. (B.O.T (Build, Operation, Transfer

در يك قرارداد متعارف (B.O.T) دولت به يک شرکت یا كنسرسيوم متشكل از چند شركت خصوصي امتياز مي دهد .

مطابق مفاد قرارداد، تأمين مالي يك طرح زير بنايي را عهده دار شده آن را بسازد و در ازاي مخارجي كه تقبل كرده براي مدتي از پروژه ساخته شده بهره برداري كند و پس از سپري شدن مدت قرارداد، پروژه و حق استفاده از آن را مجاناً به دولت منتقل نمايد.

  • قراردادهای ساخت ، تملک ، بهره برداری و انتقال. (B.O.O.T (Build, Own, Operate, Transfer

مقدمه شبیه B.O.T ، اما own یا تملك از اين جهت در اين قرارداد به كار رفته است كه كنسرسيوم ، اموال مادي موجود در پروژه را در طول مدت قرارداد مالک می شود و سپس آن را به دولت انتقال مي دهد.

مالكيت كامل پروژه در طول مدت بهره برداري امكان واگذاري مالكيت به ثالث، امكان جانشيني، ايجاد و تنظيم تعرفه افزايش قيمت و … را برای سرمایه گذار فراهم می آورد .

همچنین تعهد به انتقال پروژه در پايان زمان امتياز به دولت، جزئي لاينفك قرارداد است.

  • قراردادهای ساخت، تملک و بهره برداری. (B.O.O (Build, Own, Operate

قراردادهاي ساخت، تملك و بهره برداري : ( Build , Own and Operate )

مقدمه شبیه B.O.T ، اما كنسرسيوم مسئول ساخت و بهره برداري از پروژه مجبور نیست پروژه ساخته شده را به دولت و يا بخش دولتي واگذار نمايد. به عبارت ديگر بهره برداري شرکت مجری از پروژه محدود به مدت معيني نيست.

اينگونه پروژه ها در كشورهايي بوجود مي آيند كه :

الف: داراي حساسيت كمتري نسبت به واگذاري امتياز به سرمايه گذاران خارجي مي باشند.

ب: سياستهای روشني جهت بهره گيري از سرمايه گذاري بخش خصوصي تدوین نموده اند.

ج: قبلاً تجربه کافی در روش ( B.O.T ) را كسب نموده باشند.

  • قراردادهای ساخت، تملک، بهره‌برداری و فروش. (B.O.O.S (Build, Own, Operate, Sell

قرارداهاي ساخت، تملك، بهره برداري : (Build,own,Operate and Sell)

چنانچه در پروژه هاي ساخت، تملك و بهره برداري(B.O.O ) كنسرسيوم متعهد شود پس از انقضاي مدت معيني پروژه را در قبال دريافت مبلغي به دولت مزبور بفروشد از عنوان B.O.O.S استفاده می شود.

  • قراردادهای ساخت، اجاره، انتقال. (B.L.T/B.R.T )

چنانچه كنسرسيوم پروژه را بعد از ساخت تملك كند و آن را براي مدت معيني در مقابل مبلغي به دولت يا بخش خصوصي اجاره دهد .

پس از سپري شدن مدت آن را بطور رايگان تملك كند از عنوان ساخت، اجاره و انتقال استفاده مي شود.

  • قراردادهای ساخت، انتقال و بهره‌برداری ( B.T.O )

اگر در يك قرارداد ( B.O.T ) طرفين بخواهند، تأكيد كنند كه مالكيت پروژه و تأسيسات آن به محض اتمام به دولت منتقل خواهد شد.

سپس دولت امتياز استفاده انحصاري از پروژه را براي مدت مشخصي به كنسرسيوم اعطا كند از اصطلاح ساخت، انتقال و بهره برداری استفاده می نمایند.

  • قراردادهای بازسازی، بهره‌برداری و انتقال. ( R.O.T )

چنانچه پروژه اي و تأسيساتي كه هم اكنون موجود است به بخش خصوصي واگذار تا توسط بخش خصوصي بازسازي شده و متقابلاً براي مدتي مورد بهره برداري بخش خصوصي قرار گيرد .

که پس از آن به دولت منتقل شود از اصطلاح بازسازي، بهره برداري و انتقال استفاده می شود.

  • قراردادهای مدرنيزه كردن، بهره‌برداری و انتقال. ( M.O.T )

چنانچه پروژه زير بنايي موجود به بخش خصوصي واگذار شود تا آن را به يك پروژه مدرن تبديل كرده . در عوض براي مدتي مورد بهره برداري قرار دهد و سپس آن را به طور رايگان به دولت انتقال دهد از اصطلاح مدرنيزه كردن، بهره برداري و انتقال استفاده مي شود.

 

  • طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره‌برداری. (D.B.F.O (Design Build Finance Operate

در این قرارداد پیمانکاران در کنار تامین مالی اقدام به طراحی، ساخت، مدیریت امکانات و تجهیزات می‌کنند .

همچنین پس از آن طی دوره مشخص شده در قرارداد اقدام به بهره‌برداری از آن می‌کند.