تصفیه پساب بیمارستانی

تصفیه پساب بیمارستانی

در بیمارستانها آب مصرفی در واحدهاي مختلف نظیر بخشهاي بستري، اتاق عمـل، آزمایشگاه، رختشویخانه، آشپزخانه، سرویسهاي بهداشتی و واحدهاي اداري، کیفیت فیزیکی، شیمیایی، بهداشـتی و بیولوژیک خود را از دست داده و تبدیل به فاضلاب مـی گردد. فاضلاب بیمارستان ها بر اساس طبقـه بنـدي مراجع معتبر در زمره فاضلاب مؤسسات قرار می گیـرد و