تصفیه پساب کارخانه آبکاری فلزات

تصفیه پساب کارخانه آبکاری فلزات

صنایع آبکاری فلزات تا به امروز بیشترین میزان تخلیه پساب را نسبت به هر شاخه تولیدی صنعتی دیگری به خود اختصاص می دهند، به طور معمول، آلودگی های پساب این صنایع بسیار خطرناک هستند،
تصفیه پساب زباله های عفونی بیمارستانی

تصفیه پساب زباله های عفونی بیمارستانی

دو تکنولوژی عمده دفع پسماندهای بیمارستانی شامل تکنولوژی سوزاندن و غیر سوزاندن می باشد. فن آوری سوزاندن به تکنولوژی دفع گرم و فن آوری های امحا حرارتی با دمای بالا اشاره دارد. تکنولوژی غیر سوزاندن تصفیه حرارتی با دمای پایین (تخریب پاتوژن ها و میکروارگانیسم های ایجاد کننده بیماری به کمک حرارت)، فن آوری تصفیه شیمیایی (استفاده از مواد ضدعفونی کننده برای تخریب پاتوژن ها یا مواد شیمیایی برای واکنش با پسماندها)،