تصفیه پساب زباله های عفونی بیمارستانی

تصفیه پساب زباله های عفونی بیمارستانی

دو تکنولوژی عمده دفع پسماندهای بیمارستانی شامل تکنولوژی سوزاندن و غیر سوزاندن می باشد. فن آوری سوزاندن به تکنولوژی دفع گرم و فن آوری های امحا حرارتی با دمای بالا اشاره دارد. تکنولوژی غیر سوزاندن تصفیه حرارتی با دمای پایین (تخریب پاتوژن ها و میکروارگانیسم های ایجاد کننده بیماری به کمک حرارت)، فن آوری تصفیه شیمیایی (استفاده از مواد ضدعفونی کننده برای تخریب پاتوژن ها یا مواد شیمیایی برای واکنش با پسماندها)،