بازدارنده های رسوب در آب شیرین کن ها

بازدارنده های رسوب در آب شیرین کن ها

بدون روش های جلوگیری از رسوب، ممبرین های اسمز معکوس (RO) و میزان دبی عبوری از بین المان های ممبرین در نتیجه رسوب بخشی از نمک های محلول دچار گرفتگی خواهند شد.
تعدادی از نمونه های رایج این رسوب ها عبارتند از :
کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم، و سولفات استرانسیم.

گندزدایی با کلر

گندزدایی با کلر

متداولترین روش گندزدایی فاضلاب استفاده از کلر میباشد.
معمولاً کلر زنی تا رسیدن به نقطه شکست انجام میشود .
برای رسیدن به این هدف معمولاً آنقدر کلر به فاضلاب اضافه مینمایند تا پس از ده دقیقه تماس حدود 0.3 میلی گرم در لیتر در پساب باقی بماند .