روشهای حذف فلزات سنگین در فاضلاب

روشهای حذف فلزات سنگین در فاضلاب

روشهای مرسوم حذف فلز سنگین ، ترسیب به شکل هیدروکسید یا سولفید ، ترسیب کربناتی و تبادل یونی می باشد.
ترکیبات مختلف کادمیوم از حلالیت پائینی برخوردار بوده به نحوی که رسوبات بسیار پایداری حتی در حدوده PH قلیایی تشکیل میدهند.

تصفیه شیمیایی فاضلاب صنعتی

تصفیه شیمیایی فاضلاب صنعتی

روش هایی که در آنها تغییرات حاصله توسط واکنش های شیمیایی و یا در حین انجام این واکنشها صورت پذیرد، بعنوان واحدهای شیمیایی تصفیه فاضلاب شناخته می شوند.
طی فرآیندهای تصفیه شیمیایی از خواص آلاینده جهت تسهیل رفع آلاینده ها و یا تجزیه و تخریب آنها استفاده میشود .
هدف اصلی کاهش و یا تنظیم غلظت مواد محلول آب است .

تصفیه فاضلاب با روش الکتروکواگولاسیون

تصفیه فاضلاب با روش الکتروکواگولاسیون

از بین روش های تصفیه الکتروشیمیایی، روش الکتروکواگولاسیون می تواند طیف گسترده ای از آلاینده های مختلف از قبیل؛ فلزات سنگین و آنیون های مختلف و قطرات روغنی معلق و ترکیبات آلی را حذف نماید. الکتروکواگولاسیون یا انعقاد الکتریکی عبـارت اسـت از تولیـد مواد منعقدکننده در محل با استفاده از تجزیه الکتریکی الکترودهای آلومینیوم یا آهن و تولید یون های فلزی در آند و گاز هیـدروژن در کاتد.

همه چیز در رابطه با انعقاد

همه چیز در رابطه با انعقاد

فرایند انعقاد و لخته سازی برای حذف مواد کلوئیدی مولد کدورت، رنگ (مواد آلی طبیعی) و آلک (فیتوپلانکتون) باکتری ها و ویروس ها می باشد. سیستم های متعارف تصفیه شامل انعقاد، لخته سازی، زلالسازی و متعاقب آن فیلتر شنی تند می باشد