روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

روش تصفیه بیولوژیکی چنانچه بنحو صحیح بهره برداری شود یک طریقه نسبتاً آسان و همچنین ارزان قیمت برای آلودگی زدایی از فاضلابهای بسیاری از صنایع محسوب می شود، البته باید گفت در بسیاری از موارد نیز نمی تواند بعنوان تنها روش تصفیه مطرح باشد.

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

در سالهای آغازین قرن بیستم، روش تصفیه بیولوژیکی ابداع شد و امروزه اساس موضوع تصفیه در سرتاسر جهان را شکل داده است. این روش، روش ساده ای است که توسط باکتریها و در غلظتهای بالای آنها در تانکها رخ میدهد. این باکتریها، به همراه برخی پروتوزوآها و سایر میکروبها مجموعاً لجن فعال را تشکیل میدهند

مشکلات راهبری تصفیه خانه های لجن فعال فاضلاب

مشکلات راهبری تصفیه خانه های لجن فعال فاضلاب

از مهمترین مشکلات راهبری و بهره برداری در سیستم های مختلف لجن فعال تولید کف و حجیم شدن لجن در نتیجه کاهش راندمان تصفیه خانه فاضلاب می باشد .
در حدود 40 % تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال در جهان با مشکل کف و بالکینگ مواجه اند.

تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده

تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده

اساس روش‌های بیولوژیکی حذف مواد آلاینده با انجام یکسری واکنش بیولوژیکی بین آلاینده و میکروارگانیسم‌ها و تشکیل بیوفیلم بر روی یک بستر است. برای آشنا شدن بهتر با روش‌های بیولوژیکی لازم است مراحل تشکیل بیوفیلم را بهتر شناسیم.

فرآیند لجن فعال

فرآیند لجن فعال

در این فرایند توده ای فعال از میکرو ارگانیسم ها تولید میشود که قادربه تثبیت هوازی مواد زاید است، آن را فرایند لجن فعال می نامند.
امروزه گونه های بسیاری از فرایند اولیه مورد استفاده قرار می گیرد، اما همه آنها در اساس مشابهند.