روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

روش تصفیه بیولوژیکی چنانچه بنحو صحیح بهره برداری شود یک طریقه نسبتاً آسان و همچنین ارزان قیمت برای آلودگی زدایی از فاضلابهای بسیاری از صنایع محسوب می شود، البته باید گفت در بسیاری از موارد نیز نمی تواند بعنوان تنها روش تصفیه مطرح باشد.

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

در سالهاي آغازین قرن بیستم، روش تصفیه بیولوژیکی ابداع شد و امروزه اساس موضوع تصفیه در سرتاسر جهان را شکل داده است. این روش، روش ساده اي است که توسط باکتريها و در غلظتهاي بالاي آنها در تانکها رخ میدهد. این باکتريها، به همراه برخی پروتوزوآها و سایر میکروبها مجموعاً لجن فعال را تشکیل میدهند

مشكلات راهبري تصفيه خانه هاي لجن فعال فاضلاب

مشكلات راهبري تصفيه خانه هاي لجن فعال فاضلاب

از مهمترين مشكلات راهبري و بهره برداري در سيستم هاي مختلف لجن فعال توليد كف و حجيم شدن لجن در نتيجه كاهش راندمان تصفيه خانه فاضلاب مي باشد .
در حدود 40 % تصفيه خانه هاي فاضلاب به روش لجن فعال در جهان با مشكل كف و بالكينگ مواجه اند.

تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده

تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده

اساس روش‌های بیولوژیکی حذف مواد آلاینده با انجام یکسری واکنش بیولوژیکی بین آلاینده و میکروارگانیسم‌ها و تشکیل بیوفیلم بر روی یک بستر است. برای آشنا شدن بهتر با روش‌های بیولوژیکی لازم است مراحل تشکیل بیوفیلم را بهتر شناسیم.

فرآیند لجن فعال

فرآیند لجن فعال

در این فرایند توده ای فعال از میکرو ارگانیسم ها تولید میشود که قادربه تثبیت هوازی مواد زاید است، آن را فرایند لجن فعال می نامند.
امروزه گونه های بسیاری از فرایند اولیه مورد استفاده قرار می گیرد، اما همه آنها در اساس مشابهند.